Obchodné podmienky

Internetový obchod "dielo.sk" sa zaoberá predajom umeleckých diel. Internetový obchod "dielo.sk" ponúkne možnosť predaja vybraným autorom. Autor môže ponúkať a predávať len vlastné diela.

Autor, ktorému bola ponúknutá možnosť predávať svoje diela a chce ju využiť, sa zaregistruje na stránke "dielo.sk". Registráciou vyjadrí súhlas so zmluvou o komisionálnom predaji svojich diel. Zároveň pošle svoj stručný životopis, prípadne svoju fotografiu. Životopis bude zverejnený na internetovej stránke dielo.sk.
Autor vyhotoví fotografie svojho diela, a odošle ich na stránku dielo.sk. Pri každej fotografii uvedie rozmery diela, použitú techniku a cenu diela (pripadne ďalší popis podľa vlastného uváženia). Správca webovej stránky zverejní dielo na internete.
V prípade, že dielo sa predá, správca webovej stránky o tom upovedomí autora, ktorý dielo odošle na príslušnú adresu. Autor musí pri odoslaní dielo zabezpečiť tak, aby počas prepravy kuriérom nedošlo k jeho poškodeniu. Povinnosť odoslať dielo môže na seba prevziať internetový obchod, pričom podmienky budú dohodnuté individuálne.
Raz za mesiac (alebo podľa dohody) dôjde k vyúčtovaniu medzi autorom a internetovým obchodom.
Internetový obchod dielo.sk bude zdarma zverejňovať aj pozvánky na vernisáž, pripadne fotografie z vernisáží (pokiaľ fotografie budú mať zodpovedajúcu kvalitu).

Zmluva o komisionalnom predaji
Stručný obsah zmluvy

1.
Komitent : Autor diela
Komisionár: lnternetový obchod "dielo.sk" - Miroslav Dobiaš, sídlo Železničná 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 33165041

2.
Práva a povinnosti zmluvných strán :
Autor bude predávať len vlastné diela.
Autor diela je povinný na výzvu internetového obchodu "dielo sk" odoslať predané dielo bez zbytočného odkladu kupujúcemu (pokiaľ nie je dohodnuté inak).
Internetový obchod "dielo.sk' je povinný raz za mesiac (alebo podľa dohody) odoslať kúpnu cenu za predané diela autorovi.

3.
Odplata:
Cenu diela určuje autor.
Cena diela bude navýšená o sprostredkovateľskú províziu určenú v percentách z ceny diela.
Cena diela bude po predaji diela prevedená na účet autora. Sprostredkovateľská provízia zostáva internetovému obchodu "dielo.sk".

V prípade, že prevádzkovateľ internetového obchodu "dielo.sk" sa stane platcom DPH, bude provízia navýšená o DPH, ktorú internetový obchod "dielo.sk" odvedie štátu.
Všetky platby budú uskutočnené bankovým prevodom.

Prihlásenie